Regulamin Klubu

REGULAMIN AKADEMII SPORTU PIŁECZKA PRUSZCZ GDAŃSKI

( Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach piłkarskich)

I. Zasady ogólne

 • Akademia Sportu „Piłeczka” jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy prawa o sporcie, prawo o stowarzyszeniach oraz statut klubu.
 • Wszystkie ustalone niżej standardy obowiązują we wszystkich grupach wiekowych, na wszystkich zajęciach sportowych, wyjazdach meczowych, obozach sportowych i innych formach aktywności organizowanych przez klub.
 • Podpisanie regulaminu przez rodziców bądź ustawowych opiekunów ma służyć przejrzystemu działaniu klubu i ma charakter dobrowolny.
 • Każdy zawodnik (dziecko) zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach sportowych po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego Regulaminu Klubowego oraz Deklaracji Członkowskiej (Załącznik nr 1)
 • Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do wnoszenie regularnych opłat za zajęcia, w kwocie 80 zł. miesięcznie płatnych do 10 danego miesiąca, oraz startowego w kwocie 120 zł.(na zakup stroju i dresu)
 • W celu zgłoszenia zawodnika do oficjalnych rozgrywek prowadzonych przez Pomorski ZPN rodzic musi wyrazić zgodę „na wprowadzenie” dziecka do systemu ekstranet (dowód osobisty piłkarza) oraz złożyć deklaracje gry amatora na sezon w terminie wskazanym przez Klub.
 • Brak wpłaty składki do dnia 10 każdego miesiąca skutkuje brak możliwości czynnego udziału w sprawach klubowych (treningi, wyjazdy na mecze, wyjazdy na obozy, wyjazdy na mecze organizowane przez Klub itp.)

II. Zasady szczegółowe dla dzieci

 • Każdy zawodnik Akademii jest istotną częścią klubu, dlatego też powinien się z nim identyfikować oraz dbać o jego dobry wizerunek, zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas treningów czy zawodów sportowych jak również poza boiskiem w życiu codziennym (w szkole, w domu).
 • Zachowanie każdego zawodnika powinno charakteryzować się szacunkiem do kolegów z drużyny, trenerów, pracowników oraz osób nas otaczających (rodziców, własnych kolegów).
 • Zawodnik Akademii powinien charakteryzować się poszanowaniem innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, przestrzegać zasady Fair - Play oraz dobrego wychowania.
 • Zawodnik Akademii zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych, a tym samym do uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach w ramach szkolenia, charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą oraz aktywnym udziałem w treningach, zawodach i innych formach aktywności sportowej.
 • Uczestników zajęć piłkarskich zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 • Podczas zajęć sportowych skupiam się na ćwiczeniach, zabawach i grach, pamiętając, żeby nie patrzeć na rodziców oraz nie rozmawiać z kolegami.
 • Obowiązki szkolne (odrabianie lekcji itp.) staram się wykonywać jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce nie będę mógł uczestniczyć w treningach oraz meczach i turniejach.
 • Zgłoszony zawodnik do rozgrywek pod egida PZPN ma kategoryczny zakaz trenowania i grania w innym klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe, powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym.
 • Każdy z uczestników zajęć dba o higienę osobistą. W tym celu do każdych zajęć ma odpowiednio przygotowany sprzęt treningowy. Zawodnik dba o swoje zdrowie, przestrzega zaleceń odnośnie zasad odżywiania oraz regularnie uczestniczy w ustalonych badaniach lekarskich i testach.

III. Zasady szczegółowe dla rodziców

 • Rodzice/Opiekun zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców zarówno na meczach jak i treningu.
 • Rodzic/Opiekun stwierdza, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych ograniczeń/przeciwwskazań do uczestnictwa (ćwiczenia) w zajęciach sportowych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, które trzeba dostarczyć do 10-ciu dni od pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
 • Ze wszystkimi problemami wątpliwościami Rodzic/Opiekun zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.
 • Rodzic/Opiekun są zobowiązani do informowania trenera o nieobecności na zajęciach ze względu na stan zdrowia, problemów w nauce jak i zachowania w szkole przed podjęciem decyzji o nieuczęszczaniu na zajęcia.

RODZICOM ZABRANIA SIĘ:

 • przebywania na ławce rezerwowych podczas meczu z drużyna,
 • przebywania w szatni podczas odprawy trenerskich bez zezwolenia trenera,
 • prób kierowania zespołem lub własnym dzieckiem podczas zawodów sportowych,
 • komentowania i nieodpowiedniego zachowania do gry własnego dziecka jak i pozostałych dzieci na treningach,
 • bycia pod wpływem alkoholu na treningach,
 • palenia papierosów na obiektach, na których trenują zawodnicy,
 • dyskusji z sędziami, trenerami drużyny przeciwnej, nie sportowych rozmów z kibicami innych drużyn, zawodnikami przeciwnej drużyny.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości