Statut

STATUT

Akademii Sportu „Piłeczka”

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Akademia Sportu Piłeczka zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar całego kraju, siedzibą klubu jest miasto Pruszcz Gdański

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie życia sporto­wego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości sprzętowe i obiektowe Akademii, oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Stworzenie właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 8. Rozwijanie bazy i obiektów sportowych klubu, zaplecza technicznego, pozyskiwanie sponsorów i sprzętu sportowego umożliwiającego lepszy rozwój dzieci i młodzieży.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z rodzicami, innymi klubami, władzami samorządowymi i sportowymi oraz swoimi członkami.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów, jednak dla realizacji określonych celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych.

2. wspierających.

3. honorowych.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający

pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, utożsamiający się

z celami statutowymi stowarzyszenia, jeżeli podpisze deklarację członkowską.

Członkostwo nabywa się po przyjęciu kandydatury przez zarząd.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 3 miesięcy.

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na 2 lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 2/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 2 członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 10 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 10 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 10 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody ze sprzedaży majątku,

e) majątek,

f) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości